Bygga, bo och miljö

Avfall & återvinning

Vi ansvarar för att du som Lidköpingsbo kan göra dig av med hushållssopor och övrigt avfall på ett så effektivt och miljöriktigt sätt som möjligt.

Vatten och Avlopp

Ansvarar för rent dricksvatten och säker avloppsrening. Förvaltar och utvecklar ledningsnätet i egen regi och tillsammans med föreningar på landsbygden.

Miljö, hälsoskydd och hållbarhet

Vi jobbar för att vara en hållbar kommun. Sedan 2011 har vi ett politiskt utskott för att driva miljö- och hållbarhetsarbetet. Det kallas hållbarhetsutskottet. Vårt hållbarhetsarbete har genom åren uppmärksammats på många sätt.

Boende, bostäder och tomter

Lidköping växer och behöver växa mer. Det ska beredas plats för nya hem, företagsamhet och en meningsfull fritid. Det är fler och fler som upptäcker hur trevlig vår stad är och inflyttningskurvan går stadigt årligen uppåt

Trafik, gator och resande

Att cykla i Lidköping, färdtjänst, riksfärdtjänst, gator, vägar, hållbart resande, kollektivtrafiken, parkering, snö, halka och torghandel.

Bygga nytt, ändra eller riva

Steg för steg-guide om hur byggprocessen går till, när behöver du bygglov, nybyggnadskarta, utstakning och lägeskontroll.

Lidköping Bredband

Förvaltar och bygger stadsnätet i kommunen. Det sker i egen regi men även tillsammans med VA-föreningar och fiberföreningar.

Lidköping Elnät

Ansvarar för elnätet i Lidköpings kommun. Vi bygger, äger, underhåller och sköter servicen på elnätet.

Stadsplanering och utveckling

Strategisk bostadsplanering, aktuella byggnationer, stadskärnan utvecklas och kommunens översiktsplan.

Felanmälan och Driftinformation

Information om Lidköpings kommuns tjänster för hantering av felanmälan och driftinformation.

Lidköping Energi

Producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och hetvatten i tätorten. Bolaget utför en miljötjänst genom energiåtervinning av avfall.

Temalekplats vid Lidan

Bygget av en ny temalekplats startar våren 2022. Där sommarlekplatsen stått tidigare, vid Lidan, kommer lekplatsen ska ligga.

Framtidens Framnäs

Framnäsområdet kommer att genomgå en omvandling. Området ska bli än mer attraktivt och utvecklingen ska säkerställa närheten till Vänern och alla dess goda värden.

Västra och östra hamnen

Lidköpings kommun äger och förvaltar kajerna i Lidköpings hamn och Vänerhamn AB arrenderarhamnen och bedriver verksamheten vid kaj och hamnområdet

Europeiska mobilitetsveckan 16-22 september 2022