Detaljplaner - pågående

Vad är en detaljplan och vad behöver jag som medborgare veta?

Syfte och huvuddrag

Syftet är att planlägga Järpås före detta stationshus för centrum-, handel-, kontor- och besöksändamål samt säkerställa befintliga kulturmiljövärden. Om detaljplanen vinner laga kraft avser Trafikverket, som är nuvarande fastighetsägare att sälja stationshuset med ny fastighet då det förre detta stationshuset inte används.

Karta

Se detaljplaneområdet i en kartaLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Planeringsskede

Beslut om godkännande inför samråd togs av MBN den 7 februari.

Granskningstiden är mellan den 17 februari till den 13 mars. Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligen senast den 13 mars till: Miljö- och byggnadsnämnden, Lidköpings kommun, 531 88 LIDKÖPING eller e-post: samhalle@lidkoping.se

Detaljplanen väntas antas under våren 2023.

Handläggare

Mariette Johnsen, planarkitekt, Sektor samhälle
Telefon: 0510-77 16 91, e-post: mariette.johnsen@lidkoping.se

Planhandlingar

Syfte och huvuddrag

Detaljplanen syftar till att inom kvarteren Sparven, Staren, Strutsen, Syrsan, Trollsländan och del av Tusenfotingen:

  • bekräfta rådande användningsförhållanden,
  • skapa tydliga planhandlingar,
  • möjliggöra en större byggrätt samt att
  • säkerställa befintliga kulturvärden så att befintliga karaktärsdrag behålls.

Karta

Se detaljplaneområdet i en karta Länk till annan webbplats.

Planeringsskede

Beslut om planuppdrag och godkännande inför samråd togs av SBN den 8 mars. Samråd har varit under mars och april.
Granskningstiden är mellan den 5 december till den 20 december. Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligen senast den 20 december till: Samhällsbyggnadsnämnden, Lidköpings kommun, 531 88 LIDKÖPING eller e-post: samhallsbyggnad@lidkoping.se
Detaljplanen väntas antas under våren 2023.

Handläggare

Mariette Johnsen, planarkitekt, Plan-Trafik
Telefon: 0510-77 16 91, mariette.johnsen@lidkoping.se

Planhandlingar

Plankarta Pdf, 2.2 MB.
Planbeskrivning Pdf, 3.5 MB.
Utlåtande, samråd Pdf, 200.9 kB.

Kartåsen 1:1, Filsbäck verksamhetsmark

Syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamhetsmark i Filsbäck.

Sidan kommer att uppdateras med information i samband med samråd som beräknas ske under första kvartalet 2023.

Karta

Visa detaljplaneområdet i en karta. Länk till annan webbplats.

Planeringsskede

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit beslut om att upprätta en dateljplan för området i juni 2020. Nu pågår utredningar och upprättande av planhandlingar.

Handläggare

Marie-Anne Eriksson, planarkitekt, Plan-Trafik
tel: 0510-77 11 59, marie-anne.eriksson@lidkoping.se

Planhandlingar

  • Plankarta
  • Planbeskrivning

 Otterstads-Berg 2:26 m fl (Spiken) - Granskning

Syfte och huvuddrag

Planen syftar till att ge en samlad bild över utvecklingsmöjligheter och bevarandevärden vid Spiken. Detaljplanen ska även möjliggöra för en utveckling av besöksnäringen i området samtidigt som yrkesfisket ska kunna fortleva.

Detaljplanen innebär inte att några nya byggrätter för bostäder tillskapas utan syftar i huvudsak till att reglera och befästa redan befintliga förhållanden. Istället är syftet att ge förutsättningar för de fiske- och besöksanknutna verksamheter som redan finns och möjliggöra att dessa kan utvecklas över tid. Bebyggelsen vid fiskeläget på Spikudden regleras i linje med vad som tidigare uttryckts i arrendeavtal och tillhörande bygganvisningar. Lovplikten utökas generellt för den bebyggelse som anses bevarandevärd ur kulturmiljöperspektiv.

Befintlig parkering i öst tillåts att expandera och omfatta ställplatser för husbilar, tömningsstation, toalett med mera. En ny parkering söder om bostadsbebyggelsen etableras för att avlasta befintliga parkeringar under turistsäsong och vid evenemang. Från den nya parkeringen till fiskeläget anläggs en delvis ny gång- och cykelväg.

Karta

Visa detaljplaneområdet i en karta. Länk till annan webbplats.

Planeringsskede

Förslag till ändring av detaljplanerna är utställt för granskning under tiden den 23 december 2022 till den 20 januari 2023. Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligen senast den 20 januari 2023 till: Samhällsbyggnadsnämnden, Lidköpings kommun, 531 88 LIDKÖPING eller
e-post: samhallsbyggnad@lidkoping.se

Handläggare

Eric Alnemar, planarkitekt, Plan-Trafik
tel: 0510-77 10 41, eric.alnemar@lidkoping.se

Planhandlingar

Del av Råda 5:1 - Samråd

Syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen för del av Råda 5:1 (Silverbyn) är att göra det möjligt att bygga bostäder. Karaktären av området ska vara tätt och småskaligt med möjlighet till komplettering av nya bebyggelsetyper, exempelvis flerbostadshus och radhus. Området bedöms ha god koppling till staden och beräknas inrymma ca 80 nya bostäder. I planarbetet har det bland annat utretts hur nära järnvägen och ringleden det är lämpligt att bygga med hänsyn till buller, vibrationer, och risk för olyckor med farligt gods.

Kommunens avsikt är att gå ut med området på markanvisning när detaljplanen har vunnit laga kraft. Det innebär att tomterna inte planeras att släppas i tomtkön. Det är inget som regleras i detaljplanen. Har du fler frågor kring detta kan du ta kontakt med mark- och exploateringsenheten.

Karta

Visa detaljplaneområdet i en karta. Länk till annan webbplats.

Planeringsskede

Detaljplanen har varit föremål för samråd fram till 9 maj 2021. Planen arbetas nu om inför granskning.

Handläggare

Mariette Johnsen, planarkitekt, Plan-Trafik
tel: 0510-77 16 91, mariette.johnsen@lidkoping.se

Planhandlingar

Sannorna 5:1, del av (badhuset) – Samråd

Syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att uppföra ett nytt badhus i anslutning till Framnäsbadet. Ett nytt badhus i området ligger också i linje med att öka attraktiviteten i området tillsammans med ny strandpromenad, vattenpark, långbryggor aktivitetsytor mm som kommer att anläggas i anslutning till Framnäsbadet.

Förslaget med nytt badhus får också ses som en del i ett förverkligande av viljeinriktning för ett framtida Framnäsområde där önskemål finns om att uppföra bostäder, hotell mm som vid ett genomförande gör att staden får en ny attraktiv stadsdel för såväl boende som besökande.

Karta

Visa detaljplaneområdet i en karta. Länk till annan webbplats.

Planeringsskede

Detaljplanen var utställd för samråd fram till t o m den 6 oktober 2021 och nu arbetas den om inför nästa skede i planprocessen - granskningen. 

Handläggare

Bengt-Göran Nilsson, planarkitekt, Plan-Trafik
tel: 0510-77 02 21, bengt-goran.nilsson@lidkoping.se

Planhandlingar

Del av Sannorna 6:1, hamnområdet - Samråd

Syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en justering inom hamnområdet för att kunna möta framtida krav på en effektivare godshantering, större fartyg och förbättrad logistik för hamnverksamheten. Genomförandet av detaljplaneförslaget är ett led i att koncentrera hamnverksamheten till östra sidan av Lidan och överensstämmer med Lidköpings kommuns översiktsplan 2018.

Genomförandet av planen bedöms innebära betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 4 kap. 34§ PBL har upprättats och bifogas planhandlingarna.

Parallellt med detaljplanens framtagande pågår Lidköpings kommuns tillståndsansökan för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken (1998:808) samt Vänerhamn AB:s ansökan om hamnverksamhet enligt 9 kap. miljöbalken.

Karta

Visa detaljplaneområdet i en karta. Länk till annan webbplats.

Planeringsskede

Detaljplaneförslaget är utställt för samråd under tiden 3 april t o m 10 maj. Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligen senast den 10 maj till: Sektor samhälle, Lidköpings kommun, 531 88 LIDKÖPING eller
e-post: samhalle@lidkoping.se.

Handläggare

Marie-Anne Eriksson, planarkitekt, Område tillväxt
tel: 0510-77 11 59, marie-anne.eriksson@lidkoping.se

Planhandlingar

Underlag

Städet, del av kvarteret - Samråd

Syfte och huvuddrag

Planen syftar till att möjliggöra en utökad markanvändning såsom kontor, centrumfunktioner och verksamheter i befintliga byggnader där det i dag enbart tillåts industri. Planen möjliggör även att torgytor och gångstråk säkerställs som allmän platsmark. Gatan Västra hamnen delas upp för fordonstrafik och gång- och cykel och i samband med det föreslås ett översvämningsskydd anläggas.

Karta

Visa detaljplaneområdet i en karta. Länk till annan webbplats.

Planeringsskede

Detaljplaneförslaget är utställt för samråd under tiden 12 april t o m 3 maj. Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligen senast den 3 maj till: Samhällsbyggnadsnämnden, Lidköpings kommun, 531 88 LIDKÖPING eller
e-post: samhallsbyggnad@lidkoping.se.

Handläggare

Bengt-Göran Nilsson, planarkitekt, Plan-Trafik
tel: 0510-77 02 21, bengt-goran.nilsson@lidkoping.se

Planhandlingar


Uranus 3, 4 och Vulcanus 7, 8, Röda husen

Samhällsbyggnadsnämnden beslut om vinnaren.

Förslaget Livet på Krukmakaregatan kommer att ligga till grund för kommande detaljplan där byggherren med projektteam erbjuds att delta i detaljplaneprocessen och teckna ett markanvisningsavtal med kommunen.

Karta

Visa detaljplaneområdet i en karta. Länk till annan webbplats.

Planeringsskede

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit beslut om att upprätta en detaljplan för området i juni 2021. Nu pågår utredningar och upprättande av planhandlingar.

Handläggare

Mariette Johnsen, planarkitekt, Plan-Trafik
tel: 0510-77 16 91, mariette.johnsen@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: