Miljö- och hälsoskydd

Algblomning

Alger finns alltid naturligt i sjöar och vattendrag, men mängden och typen alger kan variera. Alg tillväxten styrs av ljus, temperatur och mängden näring.

Avfall och farligt avfall

Här hittar du mer information om avfall och farligt avfall.

Cisterner

Denna information riktar sig till dig som förvarar diesel, eldningsolja eller spillolja i en cistern till exempel villatank eller ”farmatank”.

Djurskydd

Länsstyrelsen har tillsynen enligt djurskyddslagen. Kontakta Länsstyrelsen i frågor som rör djur som behandlas illa och när det gäller tillstånd enligt djurskyddslagen. Om du ser ett vilt djur som utom allt tvivel är skadat så kontaktar du polisen.

Förorenade områden

Förorenade områden är mark, vatten, sediment samt byggnader där halten av något ämne är så hög att den kan skada människors hälsa eller miljön.

Invasiva arter

Invasiva arter är växter och djur som förstör för och konkurrerar ut våra inhemska arter. Det är främmande arter för vår natur och de har hittat hit på olika sätt med hjälp av människan, många gånger av en slump.

Köldmedier

Vissa köldmedier (kallas ofta freoner) bryter ner ozonskiktet och påverkar klimatet mycket negativt. För att minska miljöskadan finns det krav för vilka köldmedier som får användas vid nyinstallation eller konvertering av kyl- och värmepumpaggregat eller vid påfyllning av befintliga aggregat.

Miljö-Hälsa

Miljö-Hälsa kontrollerar att regler i miljöbalken och livsmedelslag följs. Miljö-Hälsa följer och deltar i samhällsplaneringen. Dessutom lämnar vi råd och upplysningar i miljö- och hälsoskyddsfrågor.