Egen brunn och eget avlopp

Här får du information om vad du som har egen brunn eller eget avlopp behöver tänka på.

Egen brunn

I Sverige får cirka 1,2 miljoner permanentboende och ungefär lika många fritidsboende sitt dricksvatten från enskilda dricksvattentäkter som till exempel egen brunn. Brunnsägaren har ansvar för att vattnet har bra kvalitet.

Mer information om egen brunn finns på Livsmedelsverket.

Eget avlopp

Det behövs tillstånd från kommunen för att göra en avloppsanläggning med ansluten vattentoalett. En anmälan ska komma in om ändring sker på befintlig avloppsanläggning eller om det är bad-, disk- och tvättvatten som ska anslutas till avloppsanläggningen. Kontakta alltid Miljö-Hälsa i god tid innan du gör en ny eller ändrar en befintlig avloppsanläggning.

Enskilda avloppsanläggningar anläggs där det saknas kommunalt avloppsnät. En ansökan prövas både ur hälsoskydds- och miljösynpunkt. Hur anläggningen utformas bedöms från fall till fall. Det är mycket beroende av de förutsättningar som finns på platsen exempelvis grundvattenytans läge, jordarter, terrängförhållanden och vattentäkter.

En avloppsanläggning kan bestå av en slamavskiljare (till exempel en trekammarbrunn) där slam och fasta partiklar avskiljs och därefter renas avloppsvattnet i någon form av infiltration eller filter. I en infiltration är reningen av bakterier god medan reningen av kväve och fosfor är sämre.

Ansökan och anmälan om enskilt avlopp kan göras via självservice.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: