Livsmedelsverksamhet

Miljö-Hälsa ansvarar för livsmedelskontrollen i kommunen.

Kontrollen består av:

  • information och rådgivning
  • registrering
  • inspektion
  • undersökning
  • provtagning
  • granskning av egentillsyn
  • utredning vid matförgiftning

Anmälan om registrering

Alla som driver eller tar över en livsmedelsverksamhet ska anmäla det till kommunens livsmedelskontroll. Varje anläggning måste vara registrerad hos kommunen om man hanterar livsmedel. Det finns undantag från registrering om hanteringen inom verksamheten når ytterst få personer eller om hanteringen sker ytterst sällan.

Det är alltid kommunens livsmedelsinspektörer som gör bedömningen om en verksamhet behöver vara registrerad eller inte. Behöver anläggningen ett godkännande istället för en registrering så är det till Livsmedelsverket man ska vända sig.

Anmälan till kommunen kan göras via e-tjänsten.

Tillsyn

Livsmedelskontrollen är riskbaserad. Det betyder att en anläggning som till exempel hanterar rått kött och som därmed innebär större risker för konsumenten ifall något går fel kontrolleras oftare än en anläggning som bara lagrar torra eller djupfrysta livsmedel.

Hur man riskklassar en verksamhet bygger på en modell framtagen av Livsmedelsverket och antal kontrolltimmar kan variera från 30 minuter till 30 timmar. Riskklassningen baseras på tre delar:

  • Typ av verksamhet: Det vill säga vilka sorters livsmedel som hanteras, tillagas eller förvaras i verksamheten. Även produktionens storlek (hur många konsumenter som äter av de livsmedel som säljs) spelar in och om det finns tillverkning av livsmedel som når känsliga konsumentgrupper. Till känsliga konsumentgrupper räknas personer med allergi, nedsatt immunförsvar som till exempel patienter på sjukhus, äldreboende samt barn under fem år.
  • Vilken information verksamheten lämnar till konsumenten. Här ingår både information om till exempel allergener i maten och om informationen riskerar att vilseleda någon konsument.
  • Vilken erfarenhet kontrollmyndigheten har av verksamheten. Det finns tre erfarenhetsklasser: A, B och C. En nystartad anläggning placeras alltid i erfarenhetsklass B vilket motsvarar normalläget. Visar erfarenhet att en verksamhet fungerar bra A-klassas verksamheten och om det fungerar dåligt kan man välja att C-klassa en verksamhet.

Offentlig livsmedelskontroll görs främst genom oanmälda besök. Ofta vill inspektören också dyka upp när det är hektiskt i verksamheten för att kunna se ifall rutiner efterlevs när det är stressigt. Kontrollen kan också göras genom föranmälda besök om det är något speciellt som ska kontrolleras och där det krävs att en viss person i verksamheten är närvarande.

Ibland behöver man göra en så kallad revision där man noggrant tittar på alla detaljer inom ett eller flera områden i verksamheten. Vid alla typer av besök kan inspektören också välja att komplettera kontrollen med provtagning.

Konsekvenser vid fel och brister

Livsmedelsföretagen är skyldiga att rätta till fel och brister som framkommer vid kontrollen. Vid enklare brister räcker det oftast med att företaget beskriver hur man ska åtgärda felen. Vid allvarliga brister eller om tidigare brister inte åtgärdats ska krav på åtgärder ställas av kontrollmyndigheten. Alternativt förbjuds hela eller delar av verksamheten tills dess att alla brister åtgärdats.

Om verksamheten inte vill rätta till bristerna kan kontrollmyndigheten också välja att vitesförelägga verksamheten. Det innebär att verksamheten får böta en summa pengar för varje gång kontrollmyndigheten upptäckter att samma brist kvarstår. I allvarliga fall kan verksamheten också åtalas för brott mot livsmedelslagstiftningen.

Om inspektören behöver lägga ned mer tid på en verksamhet än planerat på grund av att olika brister upptäckts i kontrollen kommer den extra tiden att debiteras utöver den årliga kontrollavgiften.

Ägarbyte eller byte av organisationsnummer

Det är viktigt att komma ihåg att en registrering av en verksamhet är knuten till företagets organisationsnummer och inte till exempelvis en lokal. Därför upphör registreringen att gälla vid byte av organisationsnummer och man behöver registrera sig på nytt när man byter organisationsnummer.

Om du vill upphöra med din verksamhet eller överlåta den till en annan företagare ska du meddela detta till Miljö-Hälsa. Din skyldighet att betala årlig kontrollavgift upphör vid kommande årsskifte.

Lokalens utformning

För att undvika att behöva göra kostsamma ändringar på grund av att fel och brister upptäcks vid livsmedelskontroll är det viktigt att vara noga när man planerar, bygger och inreder sin verksamhet. Tänk på att det ska vara lätt att rengöra och underhålla utrymmen, inredning och utrustning. Det ska också finnas ändamålsenlig ventilation och belysning.

Personal som hanterar oförpackade livsmedel och gäster får inte dela på samma toalett. Det måste också finnas tillräckligt med handtvättsställ. Det är alltid den som driver livsmedelsanläggningen som har yttersta ansvaret för att lokalen är lämplig.

Avgifter

Det är den kommunala nämnden som bestämmer timtaxan för livsmedelskontroll. Timtaxan justeras för index varje år.

Vid registrering av en livsmedelsverksamhet tas en avgift ut som motsvarar en timmes arbete.

Årsavgiften ska täcka den årliga kontrolltid som planeras för varje verksamhet. Den årliga avgiften betalas med ett helt avgiftsbelopp från och med det kalenderår då verksamheten påbörjats. Avgiften ska därefter betalas med ett helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. Hur många timmars kontroll en anläggning behöver beräknas genom en riskklassning av anläggningen.

Om bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen konstateras vid kontrollbesök och kontrollmyndigheten anser att en uppföljande kontroll är nödvändig så görs ett återbesök (även kallat extra offentlig kontroll) i verksamheten. För extra offentlig kontroll tas en timavgift ut som motsvarar den tid som myndigheten lagt ned på att förbereda, genomföra och administrera arbetet för kontrollen.

Indexreglering av miljöbalk- och livsmedelstaxa
Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att höja timavgiften enligt PKV index per 30 september 2021. Taxan för 2022 fastställs till 1200 kronor per timme för ordinarie kontroll av livsmedel och foderoch animaliska biprodukter och 1036 kronor per timme för tillsyn inom miljö- och hälsoskydd och för uppföljande kontroll gällande livsmedel

Mer att tänka på när man startar livsmedelsverksamhet

Bygglov och bygganmälan söker du hos Samhällsbyggnadsavdelningen. De har också hand om permanent tillstånd för hantering av brandfarliga varor.

Serveringstillstånd måste du ha om du vill servera öl, vin eller sprit.

Har du frågor om utrymningsvägar och frågor kring brandskydd kan du prata med Räddningstjänsten. De har tillsyn och ställer krav bland annat på utrymningsvägar och hur man hanterar till exempel gasol.

De inspektörer som jobbar med livsmedelskontroll i kommunen utövar kontroll och får inte jobba rådgivande. Därför kan inspektören aldrig berätta exakt vad du som livsmedelsföretagare behöver göra för att till exempel åtgärda en brist eftersom det skulle kunna innebära att inspektören hamnar i en jävsituation. Kommunens inspektörer hjälper dock alltid till med tips och råd om hur du kan tänka för att gå vidare och hitta den hjälp du behöver. Inspektören kan också berätta i generella drag kring hur man kan tänka i en viss situation samt hjälpa till att tolka lagar och regler. Givetvis hjälper inspektören dig med alla frågor kring kommunala avgifter och registrering.

På Livsmedelsverkets hemsida finns ytterligare stöd och hjälp att få.

Kontakt

Kontaktcenter i Lidköping.
E-post: kommun@lidkoping.se
Telefon: 0510-77 00 00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: